NAZIV AKTIVNOSTI
»NALOŽBA V NABAVO OPREME ZA PREDELAVO GROZDJA NA KMETIJI BORDON«

JAVNI RAZPIS
5. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019

OPIS AKTIVNOSTI
Aktivnost »NALOŽBA V NABAVO OPREME ZA PREDELAVO GROZDJA NA KMETIJI BORDON« se nanaša na nakup viličarja in opreme za vinsko klet, ki je locirana na sedežu kmetijskega gospodarstva. Nabava opreme za vinsko klet vključuje polavtomatski polnilec, pecljalnik, parilnik, lesene sode, mikrofilter, etiketirko in čepilec. Naložba je sofinancirana s finančno podporo Evropske unije.
Cilj aktivnosti in izvedene naložbe je posodobiti proizvodne zmogljivosti in izboljšati produktivnost v vinski kleti kmetijskega gospodarstva.
Rezultati aktivnosti so: sodobna oprema vinske kleti.

POVEZAVE

4. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam

NASLOV PROJEKTA
Digitalna platforma za vinogradnike pri uvajanju skupnih okoljskih pristopov z namenom zmanjševanja obremenitev kmetijstva na okolje – SMART AGRO GRAPE

PARTNERJI PROJEKTA

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, vodilni partner
 • PERCIPIO d.o.o.
 • PERCIPIO d.o.o.
 • KZ Agraria Koper, z.o.o.
 • Andrej Krmac, kmetijsko gospodarstvo
 • Matej Kralj, kmetijsko gospodarstvo
 • Jan Bordon, kmetijsko gospodarstvo
 • Domen Jogan, kmetijsko gospodarstvo
 • Rok Ražman, kmetijsko gospodarstvo
 • Katja Leber Vračko, kmetijsko gospodarstvo
 • Kobal Wine Estate, kmetijsko gospodarstvo

TRAJANJE PROJEKTA
2021 – 2024

POVZETEK
Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) SMART AGRO GRAPE z vsebino vzpostavitve digitalne platforme za vinogradnike pri uvajanju skupnih okoljskih pristopov z namenom zmanjševanja obremenitev kmetijstva na okolje naslavlja naslednje tematike:

 • Trajnostna raba tal kmetijskih zemljišč z zagotavljanjem rodovitnosti in preprečevanje erozije ter degradacije tal.
 • Trajnostno varstvo rastlin.
 • Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske in podzemne vode ter učinkovita in trajnostna raba vode na kmetijskem gospodarstvu.

Projekt vzpostavlja inovativno partnerstvo, ki se bo s skupnimi močmi, izkušnjami in znanjem lotilo reševanja izziva tehnoloških in ekonomsko učinkovitejših pristopov, tehnologij in praks pri optimizaciji upravljanja vinogradov v okviru koncepta pametnih vinogradov na sodelujočih kmetijah.

CILJI
Splošni cilj projekta je pridobiti ustrezne senzorične podatke neposredno in posredno iz izbranih lokacij kmetijskih gospodarstev z namenom shranjevanja, analize in postavitve napredne digitalne platforme, ki bo omogočila tehnološko, ekonomsko in okoljsko učinkovitejše upravljanje kmetijskih zemljišč – vinogradov ter bo z uvajanjem skupnih okoljskih pristopov posledično vplivala na zmanjševanje obremenitev kmetijstva na okolje. Podrobnejši cilji projekta so:

 • Vzpostaviti inovativno partnerstvo na projektu, ki bo strokovno kompetentno in sposobno izvesti potrebni razvoj in testiranja za izboljšanje učinkovitosti upravljanja;
 • Dvigniti znanje in digitalne kompetence s področja naprednih digitalnih tehnologij in IoT orodij vključenih vinogradnikov;
 • Nabaviti in vključiti v testiranje potrebno novo tehnološko napredno digitalno senzorično opremo za zbiranje potrebnih podatkov na terenu in namestitev ter vključitev v uporabo v izbranih vinogradih;
 • Zbrati kakovostne senzorične in druge okoljske podatke ter arhivirati in analizirati pridobljene podatke v podatkovni bazi za izgradnjo in postavitev učinkovitega prognostičnega modula;
 • Razviti nove kmetijske prakse ter posredno zagotoviti prihranek in izboljšanje učinkovitosti porabe delovnega časa na kmetiji;
 • Z novimi rešitvami, praksami in znanjem prispevati k trajnostni rabi tal kmetijskih zemljišč;
 • Izvesti učinkovito usposabljanje in prenos znanja na deležnike projekta ter izvesti učinkovito razširjanje rezultatov;
 • Zagotoviti trajnostne rešitve v vinogradništvu v okviru koncepta »pametnih vinogradov«.

PRIČAKOVANI REZULTATI
Med ključne rezultate projekta spadajo:

 • Razvita 1 (ena) nova uporabniku / kmetu prijazna aplikacija;
 • Vzpostavljena 1 (ena) digitalna platforma v oblaku za procesiranje senzoričnih in okoljskih podatkov;
 • Razvit 1 (en) numerični prognostični model za zmanjšanje vplivov kmetijstva na okolje;
 • Nabavljena senzorična oprema in usposobljena za uporabo na kmetijah;
 • Izveden 1 (en) program usposabljanja in najmanj 10 usposobljenih kmetijskih gospodarstev;
 • Izvedeni vsaj 3 (tri) dogodki prenosi znanja;
 • Izveden prenos znanja v prakso na najmanj 5 (pet) različnih načinov;
 • Razširjeni rezultati projekta EIP z uporabo vsaj 5 (pet) ali več različnih vrst komunikacijskih orodij;
 • Izveden vsaj 1 (en) dogodek v organizaciji članov partnerstva.

POVEZAVE

www.program-podezelja.si

JAVNI RAZPIS
4. Javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2018

POVZETEK

Jan Bordon je pridobil finančno pomoč iz naslova podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2018. Finančna pomoč »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete« je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Mlad prevzemnik se je zavezal, da bo na prevzeti kmetiji opravljal kmetijsko dejavnost v skladu z načrtovanimi cilji. Na kmetiji bo povečal obseg proizvodnih kapacitet, povečal konkurenčnost prevzete kmetije, uvedel inovacije in z naložbami v osnovna sredstva na kmetiji prispeval k pozitivnim vplivom kmetijstva na okolje. Mlad prevzemnik se bo na kmetiji zaposlil in pričel z vodenjem predpisanega knjigovodstva za primarno kmetijsko dejavnost na svoje ime.

GLAVNE DEJAVNOSTI
Kmetija, ki jo je prevzel Jan, je usmerjena prednostno v ekološko vinogradništvo in pridelavo vrhunskega stekleničenega vina ter oljčnega olja. Razvoj kmetije bo potekal v smeri povečevanja proizvodnih kapacitet. Z nakupom načrtovanih strojev oz. mehanizacije bo izboljšal konkurenčnost kmetije ter prispeval k zmanjšanju vpliva kmetijstva na okolje. Nakup IKT opreme bo prispeval k modernizaciji kmetije in večji administrativni učinkovitosti. Kmetija bo s pomočjo IKT opreme učinkoviteje vodila poslovne in administrativne aktivnosti, spremljala novosti in komunicirala z ostalimi pridelovalci, poslovnimi partnerji in drugimi deležniki.

CILJI

 • Gospodarski razvoj kmetije: povečati obseg proizvodnje in povečati konkurenčnost kmetijskega gospodarstva;
 • Z gospodarjenjem na kmetiji prispevati k doseganju horizontalnih ciljev: inovacije in varstvo okolja.

PRIČAKOVANI REZULTATI

 • Povečan obseg in raznovrstnost pridelave na kmetiji;
 • Višji prihodek in dohodek na kmetiji;
 • Zaposlitev na kmetiji.

POVEZAVE